Funkcje szkoły

 

Funkcje szkoły (dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza)

 

Dydaktyczna:

- możliwość pobierania bezpłatnej nauki na wszystkich typach szkół ( w naszej

  placówce),

- opieka nad uczniami z dysfenkcjami oraz uzdolnionymi ( zindywidualizowanie

  programów nauczania),

- dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,

- upowszechnienie wiedzy ekologicznej,

- dobre przygotowanie do kontynuowania nauki nad wyższym  poziomie lub

  podjęcia pracy zawodowej,

- kształtowanie rozwoju intelektualnego,

- możliwość uzupełnienia wykształcenia w technikum zaocznym ( dla

  absolwentów szkół   zasadniczych),

- kształtowanie motywacji do ustawicznego kształcenia i rozwoju,

- możliwość korzystania z biblioteki i internatu,.

 

Wychowawcza:

- kształtowanie postaw moralnych i społecznych zgodnych z zasadami demokracji

- umacnianie poczucia obowiązku pracy i nauki,

- rozwijanie aktywnych postaw zawodowych i społecznych,

- wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

- tworzenie kultury pozytywnych wzorów,

- kształtowanie umiejętności współpracy i poczucia odpowiedzialności,

- przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom.

 

 

 

Wytworzył:
Maria Schulz
Udostępnił:
Maciejewska Beata
(2003-06-27 07:35:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciejewska Beata
(2003-06-30 19:36:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki